viernes, 3 de junio de 2016

Para que Galicia non quede atrás, Universidade Xa! Nós non pedimos imposibles, pedimos o que é de xustiza, unha incorporación á universidade pactada e co maior grao de consenso. DIÁLOGO, que todo está inventado.Comunicado da Plataforma Galega pola integración das ensinanzas artísticas superiores na universidade

Maio de 2016

En xaneiro de 2012 unha sentenza do Tribunal Supremo establecía que as ensinanzas artísticas superiores non podían conducir a unha titulación de grao, ao ser este un título que só poden outorgar as universidades. Aquela sentenza non só poñía en cuestión o feito de que títulos superiores equivalentes a un título universitario se impartisen en centros que funcionaban como institutos de secundaria, senón a imposibilidade de que os mesmos se puidesen integrar academicamente no Espazo Europeo da Educación Superior, e en consecuencia desenvolver as novas funcións que a normativa lles demandaba, desde o exercicio dunha maior autonomía que nunca chegou, ata a posta en marcha de programas de investigación nas áreas de coñecemento que lles son propias. Aquela sentencia do Tribunal Supremo, ademais de deixar sen título de grao a un gran número de alumnos e alumnas mostraba as disfuncións dunha organización académica tan inadecuada como obsoleta.

Coa consciencia de que a dita sentenza mostraba a necesidade de que as ensinanzas artísticas superiores precisaban dun novo modelo organizativo, desde o que promover a súa plena integración no Espazo Europeo da Educación Superior, constituíuse en Galicia unha Plataforma que desde 2012 vén reclamando a incorporación dos centros ao sistema universitario e reclamando das administracións educativas medidas efectivas nesa dirección, en tanto a incorporación á universidade das ensinanzas consideradas superiores pola LOE e pola LOMCE é unha constante que se vén aplicando en todo o Estado, como mostra o feito de que mesmo ensinanzas que se imparten en centros educativos do Ministerio de Defensa estean adscritas á universidade.

En todos estes anos a Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria mostrou unha posición contraria a esa posibilidade de adscrición, e mesmo deixou sen efecto a aplicación do regulado no Decreto 332/2009 que establecía que lle correspondía á Secretaría Xeral de Universidades “a coordinación e planificación das ensinanzas artísticas superiores que se impartan en centros non universitarios de Galicia no marco da Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación” (Sic.). Unha medida certamente pioneira que quedou se efecto en Galicia, pero implementada noutras comunidades autónomas, como a de Madrid, pois na súa Dirección Xeral de Universidades e Investigación existe unha Subdirección Xeral de Ensinanzas Artísticas Superiores, para realizar as funcións de coordinación e planificación que en Galicia estaban previstas no citado Decreto 332/2009.

Chega agora a nova de que desde a Dirección Xeral de Universidades e Investigación da Comunidade de Madrid se vai promover a creación dunha Universidade das Artes para incorporar as ensinanzas artísticas superiores á universidade e para agrupar os centros superiores baixo un mesmo espazo organizativo. Con esta iniciativa, queda demostrado que non existen razóns académicas que impidan a incorporación das ensinanzas artísticas superiores á universidade, e que a reiterada negativa a considerar esa posibilidade, que o Partido Popular contemplaba no seu programa electoral de 2008, obedece a outras razóns e motivacións, que a Plataforma nunca chegou a coñecer.

Por todo o dito a Plataforma solicita unha vez máis da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria a posta en marcha dun proceso que permita que os centros que imparten ensinanzas artísticas superiores, e que así o soliciten, se poidan adscribir á universidade no próximo curso escolar 2016-2017, e que igualmente se desenvolvan as liñas de traballo que máis abaixo se sinalan para lograr unha integración plena dos centros e das súas ensinanzas no Espazo Europeo da Educación Superior.

Os Centros Superiores de Ensinanzas Artísticas poderán incorporarse ao sistema universitario mediante o correspondente convenio de adscrición a unha Universidade.

Os centros, a través das universidades a que estean adscritos, presentarán unha memoria por cada unha das titulacións que teñan implantadas ante a ACSUG, para os efectos da súa autorización, e a inscrición dos correspondentes títulos de grao no catálogo de títulos da Universidade que os presente.

Os centros adscritos, a través da Universidade de adscrición, poderán presentar memorias de verificación relativas a estudios específicos de posgrao (máster e doutorado), coa finalidade de posibilitar a formación investigadora do alumnado que conclúa os estudos de grao.

De acordo co establecido no artigo 11 da Lei Orgánica 6/2001, de 21 de decembro, de Universidades, modificada pola Lei Orgánica 4/2007, de 12 de abril, os centros adscritos adaptarán as súas normas de funcionamento á normativa universitaria, dotándose de todos aqueles documentos normativos que proceda e que haberán de ser aprobados polos órganos competentes da Universidade, e no seu caso polo departamento que na comunidade autónoma ostente as competencias en materia educativa, segundo se teña establecido no convenio de adscrición.

En tanto as Ensinanzas Artísticas Superiores son estratéxicas no desenvolvemento do sistema educativo e cultural, os procesos de ensinanza e aprendizaxe deben manter o carácter individualizado que neste momento posúen, polo que se garanten as actuais ratios profesorado/alumnado establecidas no Real Decreto 303/2010, de 15 de marzo.

Desde o momento da adscrición, de acordo coa Lei Orgánica 4/2007, o alumnado dos centros superiores adscritos terá a condición plena de alumnado universitario.

Para promover a optimización de medios e recursos atendendo aos principios de calidade, eficacia e eficiencia, e de acordo co mapa de centros e titulacións que resulte do proceso de adscrición, as administracións educativas poderán considerar centro educativo, para os efectos de organización, xestión e administración, a agrupación de centros públicos situados nun ámbito territorial determinado, tal e como se establece no artigo 107.5 da Lei Orgánica 2/2006, non modificado pola Lei Orgánica 8/2013.

Nos casos en que proceda, a administración educativa de cada Comunidade Autónoma arbitrará o proceso para establecer os cadros de persoal obxecto de adscrición en cada centro. En calquera caso, a adscrición non suporá perda de dereitos consolidados para o persoal docente e de administración e servizos.

No catálogo de áreas de coñecemento, haberá de considerarse a creación de aquelas que son propias das Ensinanzas Artísticas Superiores e que no existan no catálogo actual. Igualmente en cada centro se creará, como mínimo, un departamento específico para cada unha das áreas.

Aos efectos de facilitar a integración das Ensinanzas Artísticas Superiores no Sistema Español de Ciencia e Tecnoloxía, e o desenvolvemento da actividade investigadora que lles é propia, así como de facilitar o desenvolvemento de liñas de investigación específicas nos centros e programas de doutorado, o profesorado poderá solicitar sexenios de investigación. A ACSUG establecerá un procedemento específico para atender este proceso.

As comunidades autónomas, en colaboración cas universidades, favorecerán a creación de un número suficiente de grupos de investigación nos centros mediante convocatorias específicas.

Durante o período de adscrición as comunidades autónomas e as universidades poderán establecer, mediante o correspondente convenio, os acordos necesarios para a transferencia de persoal, infraestruturas, equipamentos e outros bens, así como os prazos para dotar aos centros dos medios e recursos que procedan en función da súa integración no Espazo Europeo de Educación Superior.

Asemblea de alumnas  e alumnos do CSM de A Coruña
Asemblea de alumnas e alumnos do ECRBC de Galicia
Asociación de alumnos e alumnas do CSM de Vigo
Asociación de alumnos e alumnas da ESAD de Galicia
Asociación de titulados en estudos superiores de arte dramática de Galicia
Asemblea aberta de nais e pais pola Integración na Universidade das EEAASS
Asociación de Conservadores e Restauradores de España (ACRE)
Conservatorio Superior de Música de Vigo
Conservatorio Superior de Música de A Coruña
Escola Superior de Arte Dramática de Galicia
Escola Superior de Conservación e Restauración de BBCC de Galicia
CIG Ensino, Confederación Intersindical Galega
Comisións Obreiras. Federación do Ensino de Galicia
FETE-UGT Galicia.
STEG, Sindicato de Traballadoras e Traballadores do Ensino de Galicia

jueves, 28 de abril de 2016

Exito absoluto en Galicia da convocatoria Somos Universidade, feita polas Plataformas Galega e Estatal pola integración das ensinanzas artísticas superiores na universidade

A xornada do 27 de abril foi un gran éxito, especialmente en Galicia, coa mobilización de alumnado, sindicatos do ensino, e diversos profesionais do campo artístico e cultural nas cidades de Pontevedra, A Coruña ou Vigo, onde se leu o Manifesto do 27 de abril e onde a prensa recolleu de forma notable o desenvolvemento da mesma. Mesmo deu lugar a que en diferentes cidades se comece a falar do Movemento 27 de abril. En Faro de Vigo, fomos portada, primeira páxina.

 

En Galicia temos moito traballo por diante. Queda por organizar adecuadamente o seguinte paso e substanciar os principios contidos na Declaración do 27 de novembro de 2015 para iniciar a adscrición neste memo ano.

En breve a Plataforma Galega celebrará unha xuntanza en Santiago de Compostela para organizar o traballo dos próximos meses, coa finalidade última de que o curso escolar 2016-2017 sexa o ano da adscrición.

A continuación fotos das concentracións, con enlaces a prensa no nome do centro:

martes, 12 de abril de 2016

A demanda de integración na Universidade chega ao Consello Escolar de Galicia

Organizacións sindicais como a CIG, CCOO e FETE-UGT, integradas na Platafforma pola Integración das Ensinanzas Artísticas Superiores na Universidade teñen solicitado a creación no Consello Escolar de Galicia dunha comisión de traballo que elabore un informe sobre o estado das ditas ensinanzas co actual marco organizativo propio da educación secundaria e as problemáticas diversas que impiden a súa plena integración no Espazo Europeo de Educación Superior. En termos xerais a solicitude das organizacións sindicais demanda:

(...) que se constitúa una comisión de persoas expertas que, con criterios científicos, académicos e pedagóxicos, e que demandando a opinión dos axentes do sector, analice, mesmo nunha perspectiva comparada atendendo a organización destes estudos noutros países do noso entorno, a oportunidade, posibilidade, utilidade, e mesmo conveniencia de que as ensinanzas artísticas superiores na Comunidade Autónoma de Galicia se adscriban á Universidade, ou se desenvolvan outros mecanismos para a súa organización como poida ser unha Universidade das Artes, presentando un informe no que se valoren e propoñan solucións para a integración efectiva destas ensinanzas no Espazo Europeo de Educación Superior, e para que as mesmas contemplen un ciclo completo de estudos de grao e posgrao. Propoñemos igualmente que o dito informe recolla a instancia administrativa que, no organigrama actual da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, se deba da supervisión das ditas ensinanzas e dos procesos que se desenvolvan para a súa mellora organizativa e académica. Instamos que o informe que deba elaborar esa comisión estea dispoñible para os efectos que proceda antes do remate do presente ano 2016.

Unha demanda que en definitiva vén situar o problema nos seus aspectos académicos, e lonxe da batalla política onde se tentou situar de forma absurda polas autoridades educativas. 

Unha boa nova para as demandas da Plataforma.  

jueves, 7 de abril de 2016

Somos Universidade. 27 de abril, día en defensa da incorporación das ensinanzas artísticas superiores á universidadeAs asembleas de alumnado, asociacións de alumnado, organizacións sindicais e colectivos profesionais agrupados na Plataforma pola Integración das EEAASS no Sistema Universitario, e na Plataforma Galega pola Integración na Universidade das EEAASS, convocan unha xornada de reivindicación en Galicia e en toda España o 27 de abril de 2016 e trasladan á sociedade o seguinte manifesto:

SOMOS UNIVERSIDADE

MANIFESTO DE ABRIL DE 2016
Diferentes asociacións, organizacións sindicais e profesionais, colectivos, foros e grupos de traballo agrupados arredor da Plataforma pola Integración das EEAASS no Sistema Universitario e da Plataforma Galega pola Integración na Universidade das EEAASS, convocan unha xornada de accións reivindicativas en toda España para demandar das administracións competentes a incorporación das Ensinanzas Artísticas Superiores á Universidade naqueles centros públicos de Ensinanzas Artísticas Superiores que así o demanden, reclamando ademais que ese proceso se inicie de forma inmediata no curso escolar 2016-2017.

As Plataformas entenden, á vista dos últimos acontecementos, que no actual Congreso das Deputadas e Deputados existe unha maioría favorable a esa medida, e valora moi positivamente que todas as forzas parlamentarias, coa excepción do Partido Popular e a abstención do Partido Nacionalista Vasco, se teñan pronunciado a favor da incorporación; pero tamén entenden que o proceso debe poñerse en marcha de forma inmediata, evitando que a creación de comisións e grupos de traballo se converta nunha manobra dilatoria, toda vez que os procesos de adscrición xa están previstos na lexislación vixente. Ao mesmo tempo lamentamos que o Partido Popular, que no seu programa electoral de 2008 reclamaba a incorporación das EEAASS á Universidade, renuncie agora a esa medida e se opoña a ela, por razóns nunca explicadas, aínda que entre elas poida estar a proliferación de títulos na Universidade privada.

As Plataformas valoran que os procesos que se teñen dado ata agora para xerar un novo marco para estas ensinanzas segundo o Espazo Europeo de Educación Superior, como a creación de Institutos Superiores de Ensinanzas Artísticas, non deron os resultados que deberan na homologación efectiva destas ensinanzas no dito marco, teñen mostrado a súa ineficacia e supoñen un dispendio económico. De igual maneira, desde as Plataformas entendemos e así o temos exposto e razoado sen que se nos teña argumentado en contra, que solucións como as propostas, “universidades das artes” non son viables en case ningunha comunidade autónoma do Estado por carecer do volume de alumnado que xustifique a creación de novas estruturas universitarias. Por iso defendemos que a vía para lograr o pleno desenvolvemento destas ensinanzas e dos centros que as imparten, e que sexa posible nun prazo razoable de tempo, é a integración na Universidade, cos períodos de adscrición transitoria que en cada caso se contemplen.

Para iniciar este proceso demandamos que, desde as administracións, ben por iniciativa propia, ben a instancia do lexislativo, e co consenso da maioría parlamentaria estatal que apoia a adscrición, se elabore con carácter inmediato unha norma básica que unifique as diferentes interpretacións que da norma existente se están dando, toda vez que a actual xa permite que se inicien os procesos de adscrición. Entendemos que esta norma básica debe satisfacer as seguintes demandas:
 • Os Centros Superiores de Ensinanzas Artísticas poderán incorporarse ao sistema universitario mediante o correspondente convenio de adscrición a unha Universidade. Segundo os casos, o convenio establecerá tamén o carácter transitorio da adscrición e a súa duración, cando esta teña carácter previo á plena integración. 
 • A adscrición dos Centros de Ensinanzas Artísticas Superiores ás universidades correspondentes realizarase atendendo a criterios xeográficos, académicos ou de tradición educativa. As administracións educativas, no uso das súas competencias sobre organización universitaria, disporán a vía que resulte máis idónea atendendo a estes criterios. 
 • Os centros, a través das universidades a que estean adscritos, presentarán unha memoria por cada unha das titulacións que teñan implantadas, ou en proceso de implantación, ante a axencia autonómica de calidade e acreditación, ou no seu defecto ante a ANECA, para os efectos da súa autorización, e a inscrición dos correspondentes títulos de grao no catálogo de títulos da Universidade que os presente. 
 •  Os centros adscritos, a través da Universidade de adscrición, poderán presentar memorias de verificación relativas a estudios específicos de posgrao (máster e doutorado), coa finalidade de posibilitar a formación investigadora do alumnado que conclúa os estudos de grao. 
 •  De acordo co establecido no artigo 11 da Lei Orgánica 6/2001, de 21 de decembro, de Universidades, modificada pola Lei Orgánica 4/2007, de 12 de abril,  os centros adscritos adaptarán as súas normas de funcionamento á normativa universitaria, dotándose de todos aqueles documentos normativos que proceda e que haberán de ser aprobados polos órganos competentes da Universidade, e no seu caso polo departamento que na comunidade autónoma ostente as competencias en materia educativa, segundo se teña establecido no convenio de adscrición. 
 • En tanto as Ensinanzas Artísticas Superiores son estratéxicas no desenvolvemento do sistema educativo e cultural, os procesos de ensinanza e aprendizaxe deben manter o carácter individualizado que neste momento posúen, polo que se garanten as actuais ratios profesorado/alumnado establecidas no Real Decreto 303/2010, de 15 de marzo. 
 • Desde o momento da adscrición, e de acordo co establecido na Lei Orgánica 4/2007, o alumnado dos centros superiores adscritos terá a condición plena de alumnado universitario. 
 • Durante o período de adscrición o procedemento de acceso ás ensinanzas adscritas seguirá as pautas establecidas nos reais decretos de referencia. 
 • Para promover a optimización de medios e recursos atendendo aos principios de calidade, eficacia e eficiencia, e de acordo co mapa de centros e titulacións que resulte do proceso de adscrición, as administracións educativas poderán considerar centro educativo, para os efectos de organización, xestión e administración, a agrupación de centros públicos situados nun ámbito territorial determinado, tal e como se establece no artigo 107.5 da Lei Orgánica  2/2006, non modificado pola Lei Orgánica 8/2013.   
 • Nos casos en que proceda, a administración educativa de cada Comunidade Autónoma arbitrará o proceso para establecer os cadros de persoal obxecto de adscrición en cada centro. 
 • En calquera caso, a adscrición non suporá perda de dereitos consolidados para o persoal docente e de administración e servizos. 
 • No catálogo de áreas de coñecemento, haberá de considerarse a creación de aquelas que son propias das Ensinanzas Artísticas Superiores e que no existan no catálogo actual. Igualmente en cada centro se creará, como mínimo, un departamento específico para cada unha das áreas. 
 • Aos efectos de facilitar a integración das Ensinanzas Artísticas Superiores no Sistema Español de Ciencia e Tecnoloxía, e o desenvolvemento da actividade investigadora que lles é propia, así como de facilitar o desenvolvemento de liñas de investigación específicas nos centros e programas de doutorado, o profesorado poderá solicitar sexenios de investigación. A ANECA e as axencias autonómicas establecerán un procedemento específico para atender este proceso. 
 • As comunidades autónomas, en colaboración cas universidades, favorecerán a creación de un número suficiente de novos grupos de investigación nos centros mediante convocatorias específicas, coa finalidade de conformar unidades que poidan ser competitivas a medio prazo. 
 • Durante o período de adscrición as comunidades autónomas e as universidades poderán establecer, mediante o correspondente convenio, os acordos necesarios para a transferencia de persoal, infraestruturas, equipamentos e outros bens, así como os prazos para dotar aos centros dos medios e recursos que procedan en función da súa integración no Espazo Europeo de Educación Superior.

jueves, 17 de marzo de 2016

A Conferederación de ANPAs galegas a favor da adscrición á universidade das Ensinanzas Artísticas Superiores. Un paso máis na dirección adecuada. Somos Universidade. 2016 ano da adscrición.

A Confederación de ANPAS Galegas, diante da celebración da Sesión Plenaria do Consello Escolar de Galicia, celebrada o pasado día 15 de marzo de 2016, facía público un COMUNICADO no que podemos ler un posicionamento moi claro a favor da integración na universidade das ensinanzas artísticas superiores:

 (...) ademais reclamamos que as Ensinanzas Artísticas Superiores (EEAASS) estean plenamente integradas na Universidade e non, como actualmente acontece, nos Centros Superiores de Ensinanzas Artísticas, algo que ven reclamando insistentemente a Plataforma Galega Pola Integración das EEAASS na Universidade, co obxectivo de evitar as graves discriminacións que o alumnado destes estudos sofre con respecto ao alumnado universitario (canto a bolsas, participación democrática nos centros, desvalorización das titulacións, etc…). Ademais apoiaremos tadas aquelas outras emendas, presentadas por outras organizacións, que pretendan garantir os dereitos do alumnado e mellorar a calidade destas ensinanzas.

Un posicionamento xa coñecido, moi firme e similar ao dos sindicatos do ensino (CIG, CCOO, STEG, FETE-UXT) ou de movementos de renovación pedagóxica, que mostran como a adscrición universitaria das artísticas superiores e vai convertendo nun clamor en Galicia e en todo o Estado, ao punto de que o PARTIDO POPULAR reclama en Andalucía, o que non acepta en Galicia. Na páxina web do dito partido, que se pode consultar no link anterior, podemos ler:

La diputada electa del Partido Popular Andaluz, Marifran Carazo, ha pedido hoy a la presidenta de la Junta en funciones, Susana Díaz “apoyo y colaboración” del gobierno andaluz a los centros de enseñanzas artísticas superiores andaluces, cuyos alumnos se están movilizando para que sean considerados enseñanzas universitarias “tal y como ocurre en el resto de países europeos”.

Se trata, explicó, de una reclamación que desde el año 2012 están llevando a cabo los alumnos de estos centros superiores de Música, Danza y Arte Dramático, algunos de los cuales se han concentrado hoy ante la Consejería de Educación.

Carazo recordó que, “más allá de la foto que hoy se ha hecho Díaz con el sector cultural, tiene aquí una magnífica oportunidad para retratar, de verdad y con hechos, su compromiso con la cultura y con la educación en Andalucía”, subrayó.

La responsable de Educación del PP andaluz aclaró que el artículo 58 de la LOMCE permite a estos centros adscribirse a las universidades andaluzas como primer paso hacia una integración plena en el sistema universitario, “tal y como ha ocurrido con otras titulaciones, como fue en su día la Educación Física en las facultades de Ciencias de la Educación”.

“El beneficio para estas enseñanzas y para su alumnado es enorme, ya que les permitiría converger y homologar su formación académica con la del resto de países europeos”, con lo que “mejorarían su competitividad”.

“Andalucía puede ser pionera”, apostilló la dirigente popular, quien aseguró que el PP “va a apoyar a estos alumnos y va a llevar sus demandas al Parlamento de Andalucía”. “Reclamo también compromiso y hechos por parte del gobierno andaluz”, concluyó.  

Pois moi ben,  pedimos ao goberno galego que impulse unha medida que obrigue ao goberno andaluz a tomar una iniciativa similar. Por que van ser pioneiros os andaluces e andaluzas? 

Somos galegos ou non?

La diputada electa del Partido Popular Andaluz, Marifran Carazo, ha pedido hoy a la presidenta de la Junta en funciones, Susana Díaz “apoyo y colaboración” del gobierno andaluz a los centros de enseñanzas artísticas superiores andaluces, cuyos alumnos se están movilizando para que sean considerados enseñanzas universitarias “tal y como ocurre en el resto de países europeos”.

Se trata, explicó, de una reclamación que desde el año 2012 están llevando a cabo los alumnos de estos centros superiores de Música, Danza y Arte Dramático, algunos de los cuales se han concentrado hoy ante la Consejería de Educación.

Carazo recordó que, “más allá de la foto que hoy se ha hecho Díaz con el sector cultural, tiene aquí una magnífica oportunidad para retratar, de
verdad y con hechos, su compromiso con la cultura y con la educación en Andalucía”, subrayó.

La responsable de Educación del PP andaluz aclaró que el artículo 58 de la LOMCE permite a estos centros adscribirse a las universidades andaluzas como primer paso hacia una integración plena en el sistema universitario, “tal y como ha ocurrido con otras titulaciones, como fue en su día la Educación Física en las facultades de Ciencias de la Educación”.

“El beneficio para estas enseñanzas y para su alumnado es enorme, ya que les permitiría converger y homologar su formación académica con la del resto de países europeos”, con lo que “mejorarían su competitividad”.

“Andalucía puede ser pionera”, apostilló la dirigente popular, quien aseguró que el PP “va a apoyar a estos alumnos y va a llevar sus demandas al Parlamento de Andalucía”. “Reclamo también compromiso y hechos por parte del gobierno andaluz”, concluyó. - See more at: http://ppandaluz.es/carazo-pide-a-diaz-apoyo-para-que-los-centros-de-ensenanzas-artisticas-superiores-sean-considerados-ensenanzas-universitarias.html#sthash.RuYqh90L.dpuf
La diputada electa del Partido Popular Andaluz, Marifran Carazo, ha pedido hoy a la presidenta de la Junta en funciones, Susana Díaz “apoyo y colaboración” del gobierno andaluz a los centros de enseñanzas artísticas superiores andaluces, cuyos alumnos se están movilizando para que sean considerados enseñanzas universitarias “tal y como ocurre en el resto de países europeos”.

Se trata, explicó, de una reclamación que desde el año 2012 están llevando a cabo los alumnos de estos centros superiores de Música, Danza y Arte Dramático, algunos de los cuales se han concentrado hoy ante la Consejería de Educación.

Carazo recordó que, “más allá de la foto que hoy se ha hecho Díaz con el sector cultural, tiene aquí una magnífica oportunidad para retratar, de
verdad y con hechos, su compromiso con la cultura y con la educación en Andalucía”, subrayó.

La responsable de Educación del PP andaluz aclaró que el artículo 58 de la LOMCE permite a estos centros adscribirse a las universidades andaluzas como primer paso hacia una integración plena en el sistema universitario, “tal y como ha ocurrido con otras titulaciones, como fue en su día la Educación Física en las facultades de Ciencias de la Educación”.

“El beneficio para estas enseñanzas y para su alumnado es enorme, ya que les permitiría converger y homologar su formación académica con la del resto de países europeos”, con lo que “mejorarían su competitividad”.

“Andalucía puede ser pionera”, apostilló la dirigente popular, quien aseguró que el PP “va a apoyar a estos alumnos y va a llevar sus demandas al Parlamento de Andalucía”. “Reclamo también compromiso y hechos por parte del gobierno andaluz”, concluyó. - See more at: http://ppandaluz.es/carazo-pide-a-diaz-apoyo-para-que-los-centros-de-ensenanzas-artisticas-superiores-sean-considerados-ensenanzas-universitarias.html#sthash.RuYqh90L.dpuf
La diputada electa del Partido Popular Andaluz, Marifran Carazo, ha pedido hoy a la presidenta de la Junta en funciones, Susana Díaz “apoyo y colaboración” del gobierno andaluz a los centros de enseñanzas artísticas superiores andaluces, cuyos alumnos se están movilizando para que sean considerados enseñanzas universitarias “tal y como ocurre en el resto de países europeos”.

Se trata, explicó, de una reclamación que desde el año 2012 están llevando a cabo los alumnos de estos centros superiores de Música, Danza y Arte Dramático, algunos de los cuales se han concentrado hoy ante la Consejería de Educación.

Carazo recordó que, “más allá de la foto que hoy se ha hecho Díaz con el sector cultural, tiene aquí una magnífica oportunidad para retratar, de
verdad y con hechos, su compromiso con la cultura y con la educación en Andalucía”, subrayó.

La responsable de Educación del PP andaluz aclaró que el artículo 58 de la LOMCE permite a estos centros adscribirse a las universidades andaluzas como primer paso hacia una integración plena en el sistema universitario, “tal y como ha ocurrido con otras titulaciones, como fue en su día la Educación Física en las facultades de Ciencias de la Educación”.

“El beneficio para estas enseñanzas y para su alumnado es enorme, ya que les permitiría converger y homologar su formación académica con la del resto de países europeos”, con lo que “mejorarían su competitividad”.

“Andalucía puede ser pionera”, apostilló la dirigente popular, quien aseguró que el PP “va a apoyar a estos alumnos y va a llevar sus demandas al Parlamento de Andalucía”. “Reclamo también compromiso y hechos por parte del gobierno andaluz”, concluyó. - See more at: http://ppandaluz.es/carazo-pide-a-diaz-apoyo-para-que-los-centros-de-ensenanzas-artisticas-superiores-sean-considerados-ensenanzas-universitarias.html#sthash.RuYqh90L.dpuf

martes, 26 de enero de 2016

2016, o ano da adscrición. Comeza a loita definitiva pola adscrición / integración das EEAASS na Universidade

Nestes días últimos do mes de xaneiro na Plataforma xa estamos a traballar para comezar o traballo para a consecución neste mesmo ano da nosa demanda: adscrición das ensinanzas artísticas superiores á universidade. Por iso imos traballar en dúas frontes:

1. Trasladar ao Congreso dos Deputados en Madrid a nosa demanda dun Real Decreto que regule o procedemento de adscrición e conteña aspectos substantivos da mesma.

2. Trasladar aos partidos políticos de Galicia a necesidade de comezar a preparar un plan de traballo para iniciar a adscrición neste mesmo ano de 2016, segundo o acordo asinado na Declaración do 27 de novembro, que se pode ler nesta mesma páxina.

Coa forza renovada e a ilusión intacta pola adscrición.